Rank Name of port Name of Country Total cargo m.tons.2012 Total cargo m.tons.2013
 1 Ningbo-Zhoushan  China  744,000,000  804, 800, 000
2 Shanghai China 736, 000, 000 776, 000, 000
 3 Singapore Singapore 537, 600, 000 560, 883, 900
 4 Tianjin China 476, 000, 000 500, 600, 000
 5 Guangzhou China 434, 000, 000 454, 700, 000
 6  Qingdao China 402, 000, 000 450, 000, 000
 7 Tangshon China 364, 000, 000 446, 200, 000
 8 Rottadam Netherlands 441, 500, 000 440, 464, 000
 9  Datian China 373, 000, 000 408, 400, 000
10 . Yingkou  China 301, 100, 000 330, 000, 000
 11 Rizhao China 281, 000, 000 309, 200, 000
 12  . Port Hedland  Austrialia 246, 672, 059 288, 443, 040
 13 Hong Kong China 269, 282, 000 276, 055, 000
 14 Qinhuangdao China 271, 500, 000 272, 600, 000
 15 Busan South Korea 260, 000, 000 270, 900, 200
16 Shenzhen China 228, 100, 000 234, 000, 000
 17 Xiamen China 172, 000, 000 191, 000, ooo
 18 Antwerp Belgium 184, 136, 000 190, 849, 000
 19 South Louisiana  USA 161, 900, 000 187, 800, 000
 20 .  Port Klang Malaysia 151, 700, 000 152, 000, 000
Source: GEOHIVE